دوره و شماره: دوره 22، 87-88 - شماره پیاپی 87، فروردین 1393، صفحه 1-272 

اماکن و آثار

ذراع مدینه

صفحه 76-161

رسول جعفریان


از نگاهی دیگر

مبانی هستی شناسی امامیه (3)

صفحه 174-202

علی الله بداشتی


فن مناظره (یا صنعت ششم)

صفحه 224-251

محمد باقر شریعتی سبزواری