نویسنده = جعفر الخیاط
تعداد مقالات: 3
1. جهانگردان اروپایی در مدینه‌

دوره 5، شماره 19، بهار 1376، صفحه 1-1

محمدرضا فرهنگ؛ جعفر الخیاط


2. مکه از دیدگاه جهانگردان اروپایی- 3

دوره 5، شماره 17، پاییز 1375، صفحه 1-1

جعفر الخیاط؛ محمدرضا فرهنگ


3. مدینه از دیدگاه جهانگردان اروپایی- 1

دوره 5، شماره 17، پاییز 1375، صفحه 1-1

جعفر الخیاط؛ محمدرضا فرهنگ