دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، تابستان 1395، صفحه 1-168 

فقه حج

1. نقش مقام ابراهیم در نماز طواف

صفحه 8-46

مهدی درگاهی؛ رضا عندلیبی


6. حج و جهانی شدن

صفحه 134-152

سید مهدی علیزاده موسوی


چکیده

7. چکیده های عربی

صفحه 153-159

هادی ولی پور