کلیدواژه‌ها = محرمات احرام
2. معناشناسی محرمات احرام

دوره 23، شماره 90، زمستان 1393، صفحه 6-26

محمد مهدوی