دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، پاییز 1393، صفحه 1-192