دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، خرداد 1399، صفحه 1-5 
مروری کوتاه بر دو تخریب بقاع بقیع

صفحه 185-206

محمدسعید نجاتی؛ حیدر علی جعفری