دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، دی 1393، صفحه 1-192