دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، زمستان 1393، صفحه 1-192