نویسنده = طرجان یلماز
تعداد مقالات: 3
1. پژوهشی درباره کعبه و اشیای هنری- تاریخی آن‌

دوره 11، شماره 41، پاییز 1381، صفحه 1-1

محمّدرضا نعمتی؛ طرجان یلماز


2. پژوهشی درباره کعبه و اشیای هنری- تاریخی آن‌

دوره 10، شماره 40، تابستان 1381، صفحه 1-1

محمدرضا نعمتی؛ تحسین اوغْلی؛ طرجان یلماز


3. پژوهشی درباره کعبه و اشیای هنری- تاریخی آن‌

دوره 10، شماره 39، بهار 1381، صفحه 1-1

محمدرضا نعمتی؛ طرجان یلماز