دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، بهار 1379، صفحه 5-218