دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، دی 1377، صفحه 5-206