دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، فروردین 1388، صفحه 6-117