دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، دی 1389 
حج عاشقان

صفحه 1-1

محمود کریمیان؛ علی صدرایی خویی