دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، دی 1390، صفحه 1-200