دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، تیر 1391، صفحه 1-200