دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، زمستان 1394، صفحه 1-180 

از نگاهی دیگر

7. رویکردی نو به حدیث غدیر (نقدی بر اندیشه های ابن حزم و ابن تیمیه)

صفحه 134-162

حامد فقیهی؛ یحیی عبد الحسن الدوخی