دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، بهار 1398، صفحه 1-246 (ویژه نامه مسلمانان هند، حج و حرمین شریفین) 

چکیده

10. چکیده عربی

صفحه 225-233

واحد ترجمه پژوهشکده حج و زیارت


11. چکیده انگلیسی

صفحه 235-244

واحد ترجمه پژوهشکده حج و زیارت