دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، پاییز 1390، صفحه 1-200