دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، پاییز 1388، صفحه 6-109