دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، مهر 1384، صفحه 5-224