دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، فروردین 1372، صفحه 1-172 

مطالب عمومی

1. فهرست

صفحه 1-6


اسرار و معارف حج

5. ولایت راز بزرگ حج‌

صفحه 19-24

عبداللَّه جوادی آملی


اماکن و آثار

11. قداست مکه نزد غیرمسلمانان‌

صفحه 103-116

محسن آخوندی؛ هادی امینی


اماکن و آثار

15. تحقیقی پیرامون شعب ابی‌طالب‌

صفحه 149-171

سید علی قاضی عسکر


16. وادی محسر

صفحه 173-182

عباسعلی براتی


تاریخ و رجال

17. تاریخچه مسجد النبی (ص) از آغاز تأسیس تا سال 87 هجری‌

صفحه 183-194

احمد محمد صالح؛ احمد زمانی


از نگاهی دیگر

22. بهداشت درحج‌

صفحه 243-246

محمد رضا رزاقی